تست افسردگی

لطفا جمله‌های هر گروه از پرسش‌ها را به ‌دقت بخوانید و جمله‌ای را که بهتر از جمله‌های دیگر احساس شما را در طی هفته گذشته و در حال حاضر بیان می‌کند را مشخص نمایید.