تست فرسودگی شغلی

لطفا هر سوال را به دقت بخوانید و گزینه ای که بیشترین شباهت را به شما دارد، انتخاب نمایید.