لطفا هر سوال را به دقت بخوانید و مشخص کنید در طی هفتۀ گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید. پاسخ خود را انتخاب نمایید.